สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ 2 วิธี คือ
1. ส่งแบบคำร้องขอแก้ไขด้วยตัวเอง หรือ
2. ส่งแบบคำขอแก้ไขทางอีเมล

              โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-271-8000 ต่อ 1208 อีเมล : hrm@oag.go.th

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบตรวจสอบข้อมูลรับสมัครสอบแข่งขัน (ใบแจ้งชำระเงิน) โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว)

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                       

ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันเข้าสอบ ภาค ค. (วันสอบสัมภาษณ์) 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://oag.thaijobjob.com หรือ https://www.audit.go.th/  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
คำตอบ : 1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน
ไปชำระเงินได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในเวลาทำการของธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 - 3 กุมภาพันธ์ 2567
2) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครที่มีบัตร ATM
ของธนาคารกรุงไทย สามารถชำระเงินได้โดยกดเลือก "บริการอื่น ๆ" จากนั้นเลือก "ซำระค่าบริการ/เติมเงิน
มือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" ใส่รหัส Company Code คือ "9270" จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref.1:
เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2: เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนค่าสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถชำระได้
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น.
3) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชัน
และเข้าสู่ระบบ "ชำระเงิน" จากนั้นค้นหารายการโดยระบุ "9270" โดยตรวจสอบชื่อหน่วยงาน และใส่
หมายเลขอ้างอิง Ref.1: เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2: เลขประจำตัวประชาชน จากนั้นใส่จำนวน
ค่าสมัครสอบ ใส่รหัสยืนยันการชำระเงินของท่านและกดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ สามารถชำระได้ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น.
การรับสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูณ์ เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบ ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยให้ เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
คำตอบ : ค่าสมัครสอบจำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร

ค่าสมัครสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2567  เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-271-8000 ต่อ 1208 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LinelD : @Thaijobjob หรือ https://www.facebook.com/thaijobjob1