ประชาสัมพันธ์

กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารประกอบการรายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขั้นตอนการขอทราบผลคะแนนสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน (PDF)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน (word )
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๑ รายชื่อ ภาค ก. ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๑ รายชื่อ ภาค ก. ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๑ รายชื่อ ภาค ก. ตำแหน่งที่ ๓ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๑ รายชื่อ ภาค ก. ตำแหน่งที่ ๔ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๑ รายชื่อ ภาค ก. ตำแหน่งที่ ๕ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๒ รายชื่อ ภาค ข. ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๒ รายชื่อ ภาค ข. ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๒ รายชื่อ ภาค ข. ตำแหน่งที่ ๓ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๒ รายชื่อ ภาค ข. ตำแหน่งที่ ๔ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ ๒ รายชื่อ ภาค ข. ตำแหน่งที่ ๕ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบขอแจ้งสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน