สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ คลาดเคลื่อน  
1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. คํานําหน้าชื่อ หรือ ชื่อ - ชื่อสกุล (เฉพาะภาษาไทย)

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้)
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ 2 วิธี คือ
1. ส่งแบบคำร้องขอแก้ไขด้วยตัวเอง หรือ
2. ส่งแบบคำขอแก้ไขทางอีเมล
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-271-8000 ต่อ 1208 หรือ 063-446-4543
โทรสาร: 0-2618-5760

อีเมล : person@oag.go.thพร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้1)

ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ
พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว)

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ :คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดําเนินการแกไ้ ขเป็นรายกรณี โดยให้ผู้สมัครนําเอกสารหลักฐานทจี่ ะขอแก้ไขมายื่นต่อเจ้าหนา้ ที่ ในวันเข้าสอบ ภาค ค. (วันสอบสัมภาษณ์)
 
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://oag.thaijobjob.com หรือ https://www.audit.go.th/  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยผู้สมัครนำเอกสาร " ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
กรณีชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย และชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ภายในวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 22.00 น.

โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
-ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท 
-ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-271-8000 ต่อ 1208 หรือ 063-446-4543
9. คำถาม : หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถตรวจสอบได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่เปิดรับได้จากเว็บไซต์ 

https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.หรือ LineID : @Thaijobjob หรือ https://www.facebook.com/thaijobjob1