สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ตำแหน่งที่สมัครสอบ
2. ชื่อ - สกุล
3. คำนำหน้าชื่อ 
4. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ 3 วิธี คือ
1. ส่งแบบคำร้องขอแก้ไขด้วยตัวเอง หรือ
2. ส่งแบบคำร้องขอแก้ไขทาง FAX  หรือ
3. ส่งแบบคำขอแก้ไขทางอีเมล

              โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-271-8000 ต่อ 1208 หรือ 063-446-4543 โทรสาร: 0-2618-5760 อีเมล : person@oag.go.th

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว)

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                       

ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันเข้าสอบ ภาค ค. (วันสอบสัมภาษณ์) 
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://oag.thaijobjob.com หรือ https://www.audit.go.th/  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : กรณีชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยผู้สมัครนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาเตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา กรณีชำระเงินผ่านเครื่อ ATM ของธนาคารกรุงไทย และชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเช่น Krungthai Next ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. 
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
-ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท 
-ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-271-8000 ต่อ 1208 หรือ 063-446-4543 โทรสาร : 0-2618-5760
9. คำถาม : หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถตรวจสอบได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่เปิดรับได้จากเว็บไซต์ 
http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html 
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.หรือ LineID : @Thaijobjob หรือ https://www.facebook.com/thaijobjob1